top of page

Kurzy SBS

asd_edited.jpg

Cieľová skupina

Kurz je určený pre osoby poverené výkonom strážnej služby a pátrania

certificate-3177940_1280.png

Cieľová skupina

Kurz SBS typu P je určený pre prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb.

fg.jpg

Cieľová skupina

Preprava finančnej hotovosti z jedného štátu eurozóny do ďalších štátov eurozóny

Kurz SBS – Typ S

1

1

3

3

4

4

2

2

      Informácie o kurze
 
 • Základný kurz typ S je určený pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania, teda pre záujemcov pre prácu v SBS.
  Kurz SBS typu P je určený pre prevádzkovateľov, majiteľov súkromných bezpečnostných služieb.
 • Podmienky pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti / POS / sú bezúhonnosť, spoľahlivosť a úspešné vykonanie skúšky.
 • Cieľom odbornej prípravy je vyškoliť adeptov uchádzajúcich sa o prácu v súkromných bezpečnostných službách na skúšku odbornej spôsobilosti, ako aj získanie preukazu odbornej spôsobilosti a základných návykov a vedomostí potrebných pri výkone strážnej služby a detektívnej služby.
 • Fyzickú ochranu alebo pátranie ( pracovníka SBS ) môže vykonávať len osoba, ktorá:
  Na výkone fyzickej ochrany sa môže počas odbornej prípravy zúčastňovať aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti. Výkon fyzickej ochrany tejto osoby musí byť vykonávaný podľa vopred vypracovaného písomného plánu, osoba musí byť pod stálym priamym dohľadom osoby, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, a výkon fyzickej ochrany môže byť vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu troch mesiacov.
  1. dosiahla vek 18 rokov
  2. je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu
  3. je bezúhonná
  4. je zdravotne spôsobilá
  5. je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typ S
 • Rozsah kurzu typu S je 78 hodín (pozn. 1 hodina = 45 min
      Ako dlho kurz trvá?
  
 • Orientačná dĺžka kurzu je cca 2 - 4 týždne. Kurzy SBS organizujeme v dennej forme. O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.
      Ako prebiehajú záverečné skúšky?
 • Skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti upravuje § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti. Skúška v závislosti od absolvovaného kurzu môže byť typu S alebo P.

  Osobu na skúšku prihlasuje osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (školiace zariadenie, v ktorom absolvuje osoba kurz). Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do 3 mesiacov od podania prihlášky na skúšku. Počet uchádzačov, ktorí sa zúčastnia skúšky určí ministerstvo. Za každého uchádzača prihláseného na skúšku akreditovaná osoba zaplatí správny poplatok (skúška typu S – 16,50 eur). Skúška odbornej spôsobilosti sa vykonáva vždy pred trojčlennou komisiou v štátnom jazyku.
      Prílohy prihlášky na skúšku:
 • doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky na skúšku,
 • doklady / dokumenty preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzačov
 • V Zákone o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 z. z. nastala od 1.1.2019 zmena. Zásadnou zmenou je to, že bezúhonnosť a spoľahlivosť sa preukazuje LEN s Odpisom z registra trestov. Čestné prehlásenie už nie je potrebné vyžadovať a predkladať. Odpis registra trestov Vám vydajú na prokuratúre za 4 € , matrike za 5,50 € alebo na niektorých poštách za 6 €, výhodou žiadania na pošte je vydanie odpisu registra trestov na počkanie. Pre vydanie odpisu potrebujete uviesť identifikačné údaje bezpečnostnej služby, pre ktorú tento žiadate. V našom prípade Secure W control. a.s., Hattalová 12/A,831 03 Bratislava
      Na skúšku si potrebujete priniesť:
 • občiansky preukaz, kolky v hodnote 16,50 eur (za vydanie preukazu v prípade úspešného vykonania skúšky),
 • osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, uchádzači, ktorí sú držitelia starého preukazu odbornej spôsobilosti, predložia aj tento preukaz.
      Skúška sa skladá:
 • písomný test
 • ústna skúška
 • obe časti skúšky sa konajú v jeden deň – podmienkou účasti na ústnej skúške je úspešné zvládnutie písomného testu
      Písomný test:
 • Písomný test na skúšku typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.
 • Odpoveď uchádzač označí krížikom v zápisnici o vykonaní skúšky. Opravu označenej odpovede vykoná uchádzač zakrúžkovaním označenej odpovede a opätovným označením novej odpovede krížikom. Do hodnotenia testu sa započítavajú dve opravy odpovedí pri otázkach s najnižším poradovým číslom. Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút vrátane vypísania osobných údajov. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je získať najmenej 80% bodov z najvyššieho počtu bodov. Skúšobná komisia umožní na požiadanie uchádzača, ktorý na písomnom teste nevyhovel, nahliadnuť do zápisnice o priebehu skúšky.
      Ústna skúška:
 • Na ústnej skúške si uchádzač vyberie dve otázky. Na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Odpoveď trvá najdlhšie 30 minút. Hodnotenie ústnej skúšky na návrh jednotlivých členov skúšobnej komisie schvaľuje skúšobná komisia väčšinou hlasov.
      Celkové hodnotenie skúšky:
 • Uchádzač na skúške vyhovel, ak získal potrebný počet bodov z písomného testu a na ústnej skúške preukázal odborné vedomosti, inak nevyhovel. Výsledok skúšky oznámi uchádzačovi predseda komisie po skončení skúšky.
      Počet skúšok:
 • riadna skúška
 • opravná skúška
 • druhá opravná skúška
 • Opravnú skúšku možno vykonať najneskôr do 6 mesiacov od vykonania poslednej skúšky. Uchádzača, ktorý nevykoná skúšku do 6 mesiacov od absolvovania odbornej prípravy alebo nevykoná opravnú skúšku do 6 mesiacov od vykonania poslednej skúšky alebo úspešne nevykoná druhú opravnú skúšku, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy. Po úspešnom absolvovaní skúšky je na skúške osobe vydaný preukaz odbornej spôsobilosti (vzor) príslušného typu po zaplatení správneho poplatku za vydanie preukazu vo výške 16,50 eur. Preukaz má platnosť 10 rokov.
     Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od Secure W?
 • Kurz môžete absolvovať v centre Bratislavy v nadštandardných školiacich priestoroch.
 • V priebehu kurzu absolvujete kvalitnú a efektívnu výučbu, vďaka ktorej nadobudnete potrebné teoretické a praktické zručnosti.
 • Spolupracujeme so skúsenými a kvalifikovanými lektormi s praxou, ktorí Vás zodpovedným a ústretovým spôsobom odborne vyškolia na prácu v SBS.
1
3
4
5

Kurz SBS – Typ P

Podľa § 4 ods. 2 vyhlášky 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky MV SR č. 22/2013 Z. z. sa odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len skúška) typu “P” vykonáva v tomto rozsahu:

 • základy právneho poriadku Slovenskej republiky,

 • Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd,

 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,

 • základy trestného práva,

 • základy kriminalistiky a kriminológie,

 • zákon o priestupkoch a správny poriadok,

 • zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe

 • teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,

 • praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,

 • poskytovanie prvej pomoci,

 • požiarna príprava,

 • manažment (starostlivosť o zákazníka, komunikácia, základné pracovnoprávne vzťahy),

 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

 

Celkovo treba absolvovať 100 hodín odbornej prípravy.

Po absolvovaní odbornej prípravy bude vydané účastníkovi osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje:

 

 1. obchodné meno akreditovanej osoby, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie,

 2. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka,

 3. termín konania odbornej prípravy,

 4. podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy a odtlačok pečiatky akreditovanej osoby.

Aby osoba mohla prevádzkovať bezpečnostnú službu musí spĺňať:

 • je občanom členského štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,

 • dosiahla vek 21 rokov,

 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

 • je bezúhonná,

 • je spoľahlivá,

 • je zdravotne spôsobilá,

 • má požadovanú odbornú spôsobilosť

Odborná spôsobilosť 

Odborne spôsobilou osobou je na účely tohto zákona osoba, ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.

 

Vzdelanie

(1) Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby a profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou (CIT) spĺňa osoba, ktorá

 1. má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej päť rokov,

 2. má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej dva roky, alebo

 3. spĺňa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 2.

 

(2) Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva spĺňa osoba, ktorá

 1. získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,

 2. je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo

 3. získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov.

TYP S
Typ P

Podľa § 4 ods. 3 vyhlášky 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky MV SR  č. 22/2013 Z. z. sa odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len skúška) typu “CIT” vykonáva v tomto rozsahu:

 • základy právneho poriadku Slovenskej republiky,

 • Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd,

 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,

 • základy trestného práva,

 • základy kriminalistiky a kriminológie,

 • zákon o priestupkoch a správny poriadok,

 • zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii, a zákon o Slovenskej informačnej službe

Typ CIT
 • teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,

 • praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií,

 • poskytovanie prvej pomoci,

 • požiarna príprava,

 • manažment (Zákonník práce, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník),

 • základy sebaobrany,

 • uplatňovanie oprávnení zamestnanca bezpečnostnej služby v praxi,

 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov,

 • predpisy týkajúce sa profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny a ich uplatnenie v praxi.

 

Celkovo treba absolvovať 268 hodín odbornej prípravy.

 

Po absolvovaní odbornej prípravy bude vydané účastníkovi osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje:

 

 1. obchodné meno akreditovanej osoby, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie,

 2. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka,

 3. termín konania odbornej prípravy,

 4. podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy a odtlačok pečiatky akreditovanej osoby.

bottom of page