top of page

Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)  poskytujeme nasledujúce údaje:

Prevádzkovateľ, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:

Secure W control. a.s,

Hattlova 12/A

83103 Bratislava

Zapísaná v OR Okresný súd Bratislava I., Obchodný register vložka č. 1397/B
IČO: 35717793
IČ DPH: SK2020227946
Tel.: 02/44453683
E-mail:  kontakt@securew.sk

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely s právnymi základmi:

a) Primárne budeme vaše osobné údaje spracovávať na plnenie našich práv a povinností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Právny základ spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie zmluvy.

Aké osobné údaje budeme na tento účel spracovávať? meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo OP/číslo pasu, IČO, DIČ, adresa objektu, ktorý je predmetom stráženia a ku ktorému má osoba oprávnenie užívať (kópia listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy), adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, informácie o vykonaných platbách, záznamy telefonických hovorov s pultom centrálnej ochrany, telefónne čísla kontaktných a oprávnených osôb, heslá kontaktných a oprávnených osôb, osobné údaje o osobe zastupujúcej vás pri podpise zmluvy

b) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
Aké osobné údaje budeme na tento účel spracovávať? daňové doklady

c) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
Aké osobné údaje budeme na tento účel spracovávať? účtovné doklady a záznamy.

d) Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom prípadnej ochrany našich práv v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (ak by ste napr. neplnili svoje povinnosti alebo sa naopak domnievali, že Secure W control neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti ochrany našich práv.
Aké osobné údaje budeme na tento účel spracovávať? meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo OP/číslo pasu, IČO, DIČ, adresa objektu, ktorý je predmetom stráženia a ku ktorému má osoba oprávnenie užívať (kópia listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy), adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, informácie o vykonaných platbách, záznamy telefonických hovorov s pultom centrálnej ochrany, telefónne čísla kontaktných a oprávnených osôb, heslá kontaktných a oprávnených osôb, osobné údaje o osobe zastupujúcej vás pri podpise zmluvy

Vaše osobné údaje chránime

Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a s týmto cieľom sme prijali rad zásadných opatrení. Implementovali sme riešenia slúžiace na ochranu osobných údajov pozostávajúce z celého radu technických, organizačných aj personálnych opatrení a postupov. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov. Zaručujeme tak ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

Na účel uvedený pod písm. a) budeme vaše osobné údaje spracovávať podľa zákonom stanovených lehôt (podľa osobitého zákona, § 54 písm. e) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti)  Ak však s nami začnete konať o uzavretí zmluvy, ale k uzavretiu zmluvy nakoniec nedôjde, uvedené údaje vymažeme do troch mesiacov odo dňa, ako ukončíme rokovania o uzavretí zmluvy.

Daňové doklady, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. b), budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. e), budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Na účel uvedený pod písm. d) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi občianskym zákonníkom, a po dobu 5 rokov, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi obchodným zákonníkom.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje, sú:

 • Účtovná kancelária, audítor alebo daňoví poradcovia s ktorou má prevádzkovateľ uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu

 • Firma poskytujúca správu a údržbu pultu centrálnej ochrany, technické zásahy, inštalácie a servisy súvisiace s bezpečnostnými technológiami

 • Firma poskytujúca správu a servis počítačovej techniky

 • Firma poskytujúca podporu podnikového informačného systému

 • Firma poskytujúca spracovávanie pošty, elektronizáciu komunikácie, digitalizáciu a archiváciu

 • Subdodávateľské bezpečnostné služby

 • Advokátske a právne kancelárie

 • Inkasné spoločnosti a exekútori

 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov a aká je doba spracúvania.

 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracúvané nezákonne.

 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.

 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.

 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

bottom of page