top of page

Profesionálne účtovné, daňové a mzdové služby.

Jednoduché účtovníctvo

✓ účtovné a daňové poradenstvo
✓ vedenie peňažného denníka
✓ vedenie knihy: bankových účtov a pokladní, odoslaných a prijatých         
    faktúr, interných dokladov,
sociálneho fondu, ostatných pohľadávok a 
    záväzkov
✓ evidencie krátkodobého majetku aj dlhodobého majetku – hmotného aj
    nehmotného
✓ odpisovanie majetku
✓ vedenie knihy jázd
✓ vypracovanie výkazov a priznaní 
    pre úrady
✓vypracovanie prevodných príkazov

Podvojné účtovníctvo

✓ komplexné spracovanie účtovných dokladov vrátane kontroly účtovných
    dokladov
✓ poradenstvo v oblasti účtovníctva
✓ zaškolenie Vašich administratívnych zamestnancov
✓ zostavenie Daňových priznaní k DPH
✓ príprava mesačných reportov
✓ zostavenie Účtovnej závierky
✓ zostavenie Daňového priznania
✓ archiváciu účtovnej
    dokumentácie

Mzdové účtovníctvo

✓ kompletné spracovanie a výpočet miezd zamestnancov podľa predloženej
   dochádzky 
/dovolenky, OČR, PN, atď./
✓ spracovanie zrážok zo mzdy na stravné, multisport karty, životné poistenie,
   DDS, DSS, atď. - podľa 
predložených údajov
✓ vyhotovenie výplatných pások
✓ spracovanie a elektronické podanie mesačného výkazu poistného a príspevkov
   pre 
Sociálnu poisťovňu
✓ spracovanie a elektronické podanie mesačných výkazov preddavkov na
   poistné na verejné 
zdravotné poistenie pre jednotlivé Zdravotné poisťovne
✓ spracovanie a elektronické podanie prehľadu o zrazených a odvedených
   preddavkoch na daň
✓ zaslanie spracovaných mzdových zostáv klientovi /prehľad miezd,   
    rekapitulácia miezd, výplatné
 pásky / - iné podľa potrieb klienta
✓ príprava prevodných príkazov k úhrade miezd – pdf, excel, xml
    export pre banku - podľa potrieb klienta
✓ generovanie podkladu pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu
✓ tvorba a rozpúšťanie mesačných/kvartálnych/ročných mzdových rezerv
✓ tvorba mzdových podkladov potrebných na zaúčtovanie miezd

Daňové účtovníctvo

✓ daňové priznania DPH
✓ daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci) aj typ B
    (fyzické osoby)
✓ daňové priznania k dani z príjmu PO (právnické osoby)
✓ daňové priznania k dani z motorových vozidiel
✓ daňové plánovanie a optimalizácia základu dane
✓ ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej
   činnosti
✓ hlásenia, prehľady, oznámenia
✓ prihlášky k registráciám na dane
✓ komunikáciu s daňovými úradmi,zastupovanie klienta počas daňovej
   kontroly
✓ písomné stanoviská k daňovým problémom klientov
✓ upozornenia na daňové,odvodové a iné termíny a splatnosti
bottom of page