top of page

Detektívne služby

Vykonávame:

Hľadanie osôb

Získanie údajov ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pre súdom

Získavanie informácií o majetkových pomeroch

Hľadanie majetku

Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby

Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky

Monitorovanie činnosti osoby

Získavania informácií o konaní fyzickej a právnickej osoby

Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Klient doposiaľ nemal možnosť získať a využívať informácie, ktorými sa z titulu svojej právomoci mohli zaoberať len štátne orgány, napríklad:
  • polícia
  • súdy,
  • prokuratúra 
 
Možnosť klienta využiť v tejto oblasti služby našej spoločnosti chápeme ako prehĺbenie právnej istoty občana, pretože náš klient, či už je to fyzická alebo právnická osoba, nie je odkázaný len na výsledky šetrenia vyššie spomenutých orgánov štátu.
Môže aktívne riešiť svoj občiansko-právny, obchodno-právny, či trestno-právny problém prostredníctvom profesionálne pripravených, právnicky vzdelaných a systém dokonale poznajúcich pracovníkov našej spoločnosti.
Klientovi samému to dáva možnosť rozhodovať o nakladaní so získanými informáciami tak, aby v čo najväčšej miere chránil svoje oprávnené záujmy. Ponuka služieb našej spoločnosti je široká a je upravená zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Ponúkame detektívne služby pre:

bottom of page